Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla kombinací vrstvy vegetačního pokryvu a rastrové vrstvy urbanizace, která byla vytvořená z uzlových bodů 25x25 m. Pro každý bod se vypočítal poměr ploch zástavby ve čtverci 100 x 100 m k celkové ploše zájmového území. Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 16:00 (UTC)
Vytvořeno 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC)
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=51FE63CD-49EC-448C-A9DF-748526147323