Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability,dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je definován jako:„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES se skládá z biocenter,které jsou propojeny biokoridory. Tato síť je doplněna interakčnímy prvky. ÚSES je hierarchicky členěn dle velikosti a významu na nadregionální, regionální a lokální.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Paduan Antonín Ing.)
Naposledy aktualizováno 20 Prosinec 2021, 16:00 (UTC)
Vytvořeno 20 Říjen 2015, 08:59 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7E8A6237-0541-4BE4-8F9C-742FD4FBC8FB