Územní studie na území MČ Praha 11

Územní studie na území MČ Praha 11 - Územní studie je územně plánovacím podkladem. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. V datové sadě jsou informace - Pořadové číslo - Název územní studie - katastrální území - pořizovatel - zpracovatel- fáze vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Mgr. Petr Skyva
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 1 Únor 2021, 14:10 (UTC)
Vytvořeno 1 Únor 2021, 14:07 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31