Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Vymezení zastavitelného území (územní plán)

Vymezení zastavitelného území (územní plán). - zastavitelné území; - nezastavitelné území. Zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu využití, jež je stanoveno územním plánem. Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Regiony a městaRegiony a městaInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML