Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability,dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je definován jako:„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES se skládá z biocenter,které jsou propojeny biokoridory. Tato síť je doplněna interakčnímy prvky. ÚSES je hierarchicky členěn dle velikosti a významu na nadregionální, regionální a lokální.

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML