Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Plán ÚSES

„Plán místního systému ekologické stability pro území hl. m. Prahy“ („Plán“) byl pořízen odborem ochrany prostředí (OCP) MHMP jako příslušným orgánem ochrany přírody. Jedná se o oborový podklad ve smyslu § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.), který není závazným vymezením ÚSES dle stavebního zákona a příslušných územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Všechny změny z Plánu vyplývající je nutno projednat a schválit, a to buď prostřednictvím změn platného územního plánu (ÚP SÚ HMP z roku 1999 ve znění pozdějších změn a úprav) nebo prostřednictvím připravovaného nového ÚP (Metropolitního plánu) HMP. Plán byl zpracován v návaznosti na oborový dokument MŽP ČR „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ z roku 2018, dále na „Plán nadmístního systému ekologické stability pro potřeby aktualizace ZÚR hl. m. Prahy“, pořízený OCP MHMP v roce 2020, a na platnou metodiku MŽP ČR „Metodika vymezování ÚSES“ z roku 2017.

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML