Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Plán ÚSES -Interakční prvky

„Plán místního systému ekologické stability pro území hl. m. Prahy“ („Plán“) byl pořízen odborem ochrany prostředí (OCP) MHMP jako příslušným orgánem ochrany přírody. Jedná se o oborový podklad ve smyslu § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.), který není závazným vymezením ÚSES dle stavebního zákona a příslušných územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Všechny změny z Plánu vyplývající je nutno projednat a schválit, a to buď prostřednictvím změn platného územního plánu (ÚP SÚ HMP z roku 1999 ve znění pozdějších změn a úprav) nebo prostřednictvím připravovaného nového ÚP (Metropolitního plánu) HMP. Plán byl zpracován v návaznosti na oborový dokument MŽP ČR „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ z roku 2018, dále na „Plán nadmístního systému ekologické stability pro potřeby aktualizace ZÚR hl. m. Prahy“, pořízený OCP MHMP v roce 2020, a na platnou metodiku MŽP ČR „Metodika vymezování ÚSES“ z roku 2017.

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML