Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území

Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy - aktualizace 2008. Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Vrstva vznikla váženou kombinací vrstvy topografickcýh překážek v 8 směrech proudění a vrstvy četností větru v těchto směrech.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML